Category Archives: Styrelsen informerar

Kallelse till årsmöte

Folkbåtsvänner!

Detta nyhetsbrev från SFF innehåller kallelse till årsmöte i Västervik och omröstning om eventuellt användande av spinnacker vid internationella regattor.

Kallelse till årsmöte för Svenska Folkbåtsförbundet 2023!

När: onsdag 9 augusti 2023 torsdag 10 augusti 2023 om aftonen, exakt tidpunkt meddelas senare.

Plats: Västervik. Lokal meddelas senare.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast söndag 12 juli 2023. Mejla till: larswramner@gmail.com

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag om inkomna motioner beräknas skickas ut ca en vecka före mötet.

Förslag till agenda:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisionsberättelse avseende det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret och den andel därav som ska tillfalla resp. flottilj.

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

12. Val av

a) Förbundets ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; samt

d) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av väsentlig betydelse för Förbundet eller dess medlemmar får inte fattas om frågan inte angetts i kallelsen till mötet.

Välkomna!

Omröstning om spinnacker på internationella regattor:

NFIA har diskuterat frågan om eventuellt återinförande av spinnacker på internationella regattor. Frågan kommer att diskuteras på NFIA:s möte i samband med Guldpokalen i Tallinn. Man önskar att de nationella förbunden genomförs medlemsomröstning i frågan. Vänligen mejla dina synpunkter till: rolf.upp@gmail.com

Svara Ja eller Nej till frågan om man ska utreda frågan om att återinföra spinnacker.

Bästa hälsningar!

Lars Wramner, sekreterare, SFF

Kallelse till Svenska Folkbåtsförbundets årsmöte 2021 (under SM-helgen)

Folkbåtsvänner,

hittills har 14 båtar anmält sig till SM i Stenungsund och vi hoppas på att få se fler. Inbjudan och anmälan finns på https://www.sailarena.com/sv/se/club/stss/sm-folkbat-och-riksmasterskap-iod-2021/. Undrar du något om arrangemanget, kontakta ordförande Rolf (rolf.upp@gmail.com 073-405 22 33).

Svenska Folkbåtsförbundets årsmöte kommer att hållas i samband med SM-seglingarna. Mötet är 12 augusti i klockan 12:00 i Stenungsunds Segelsällskaps båthus. Nedan finns kallelsen.

Dagordning årsmöte 2021

Guldpokalen 2023 till Sverige

Nordic Folkboat International Association (NFIA) har beslutat att tilldela Sverige 2023 års Guldpokal. Tanken är att förlägga seglingarna på västkusten.

Förbundsstyrelsen

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingarna är publicerade på årsmötessidan.