Kallelse till Svenska Folkbåtsförbundets årsmöte 2020

Bäste medlem i Folkbåtsbåtsförbundet!

2020 har varit ett besvärligt år för seglingen. Många inställda kappseglingar och vi fick, till slut, också ställa in Folkbåts-SM för första gången sedan starten 1965. Med det följde att även årsmötet ställdes in. Styrelsen bestämde dock att ha ett årsmöte och kallelsen finner du nedan.

Det blir ett elektroniskt årsmöte, som så många andra möten nu under coronapandemin. Man kan ringa in eller ansluta till ”Skype för företag” via dator. Hör av dig till mig med emailadress, så får du en kallelse i Outlook.

Har du några övriga synpunkter, så meddela oss i styrelsen, så vi kan ta ställning till frågan.

Som du förstår kan det bli litet knepigt att hålla ihop ett möte med många deltagare på telefon, men låt oss hjälpas åt, så går det bra. Vissa mötespunkter kommer att ha bilagor på hemsidan, och vissa i utskicket till medlemmarna, enligt nedan.

Hälsningar,
Donald Bratt
F-SWE-1358 Sjöjungfrun

Kallelse till Svenska Folkbåtsförbundets årsmöte 2020

Onsdag 23 september 2020, kl. 19.00,

Anvisningar för anslutning till det virtuella mötet genom telefon eller Skype för företag har skickats ut till Folkbåtsförbundets medlemmar, vid frågor kontakta Donald Bratt, donald.aa.bratt@gmail.com

Dagordning

1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Mötets behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Fastställande av röstlängd och uppvisande av fullmakter. (Kommentar: kommer att göras vid behov.)
6. Val av två justeringsmän.
7. Verksamhetsberättelsen. (Kommentar: publiceras här)
8. Ekonomisk redovisning. (Kommentar: bilaga i fysisk kallelse)
9. Disponering av årets vinst/förlust.
10. Revisorernas berättelse. (Kommentar: publiceras här)
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Budget för innevarande år.
13. Fastställande av medlemsavgift. (Kommentar: styrelsens förslag är ”oförändrad”)
14. Val av styrelseledamöter. (Kommentar: valberedningens förslag publiceras här)
15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant. (Kommentar: valberedningens förslag publiceras här)
16. Val av valberedning.
17. Kommande seglingar; SM 2021; Guldpokaler; San Francisco
18. Behandling av inkomna motioner. (Kommentar: ingen motion har inkommit)
19. Övriga frågor – ordet fritt. Information om regeländringar från NFIA och presentation av ”Årets Folkis”.
20. Mötet avslutas

.

Kommande evenemang

Sponsorer